Huishoudelijk Reglement

Hieronder wordt het huishoudelijk reglement, zoals dat laatstelijk inde ALV van 27 mei 2014 is vastgesteld, volledig weergegeven. Door het aanklikken van de link huishoudelijk reglement kunt u een exemplaar in PDF formaat downloaden

Huishoudelijk Reglement

Artikel 1.

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse geldende reglementen en aan de schriftelijke- of mondelinge aanwijzingen van het bestuur. Te allen tijde is tenniskleding en -schoeisel op de baan voorgeschreven (tenzij anders door het bestuur wordt aangegeven).

Artikel 2.

Lid 1. De leden zijn verplicht schriftelijk adres- en naamsveranderingen binnen 30 dagen na inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie aan de ledenadministratie door te geven.

Lid 2. De contributie voor het volgende verenigingsjaar wordt in twee termijnen geïnd. De eerste termijn vindt plaats eind januari en de tweede termijn eind februari. In de eerste inning zitten ook de € 45,- waarborgsom kantine en € 2,50 administratiekosten. Bij automatische incasso worden de € 2,50 administratiekosten verrekend bij een volgende inning. Voor teruggave van de kantinewaarborgsom, zie artikel 27, lid 2. Bij niet tijdig voldoen worden € 20,- aanmaningskosten in rekening gebracht.

Lid 2.a. De contributie wordt jaarlijks minimaal verhoogd met het CSB-indexeringscijfer van december van het vorige jaar.

Lid 3. Onder verwijzing naar het bepaalde dienaangaande in artikel 6 lid 2 van de Statuten kan bij niet tijdige opzegging – derhalve als de opzeggingstermijn van 4 weken voor het einde van het kalenderjaar reeds is verstreken – bij opzegging een coulanceverzoek bij het bestuur worden ingediend. Te allen tijden worden er € 23,- administratiekosten in rekening gebracht.

Lid 4. In bijzondere situaties kan van het bepaalde in lid 1, 2 en 3 door het bestuur afgeweken worden.

Artikel 3.

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

VERGADERINGEN

Artikel 4.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5.

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6.

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur of door tien seniorleden, ereleden (zijnde geen bestuursleden). Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een door tenminste tien seniorleden ondertekende daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering. Dezelfde procedure geldt voor het kandidaatstellen van een tegenkandidaat.

Artikel 7.

Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de Statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen -of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen- en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 8.

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der convocaties schriftelijk bij de secretaris is ingediend en door minimaal 5 leden is ondertekend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9.

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden. Voor het begin van de vergadering dienen alle aanwezige stemgerechtigde leden een presentielijst in te vullen en te tekenen.

Kascommissie

Artikel 10

De kascommissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

Artikel 11.

Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van verdienste een of meer commissies of werkgroepen instellen. Ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd.

BESLUITVORMING

Artikel 12.

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend, dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Stemmen op of over personen geschiedt schriftelijk. De voorzitter kan de algemene ledenvergadering vragen of zij schriftelijke stemming op personen wenst of stemming via handopsteken. Wanneer stemming via handopsteking geschiedt, moet de betrokkene(n) hier vooraf toestemming voor gegeven hebben. Voor het overige beslist de voorzitter over de wijze van stemmen.

Artikel 13.

Lid 1. Voor elke schriftelijke stemming worden door de voorzitter twee leden (zijnde niet bestuursleden) aangewezen om met de secretaris het stembureau te vormen. Stemming over personen geschiedt door gesloten stembriefjes.

Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco-stemmen buiten beschouwing.

Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Lid 2. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 14.

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Benoeming van ereleden vindt plaats op wijze van artikel 4 lid 3 van de Statuten, op voordracht van het bestuur of op wijze genoemd in artikel 6 van dit reglement. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemming wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

BESTUUR

Artikel 15.

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Iedere vier jaar treden de bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 16.

Rooster van aftreden: 1e jaar: Voorzitter, 2e jaar: Secretaris, 3e jaar: Penningmeester.

Artikel 17.

De voorzitter wordt in persoon gekozen voor vier jaar. De andere bestuursleden worden ook voor vier jaar gekozen, zij verdelen de overige functies na onderling overleg. Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Voorzitter en secretaris kunnen niet gelijktijdig aftreden.

Artikel 18.

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 19.

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

• namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen,

• presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur,

• de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welk gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

AANMELDEN

Artikel 20.

Lid 1. Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum.

Lid 2. Lid worden van de vereniging is steeds mogelijk vanaf elke dag van de maand. Contributie wordt dan betaald vanaf de eerste van de volgende maand en over het resterende deel van de contributieperiode betaald.

Lid 3. Conform artikel 8 lid 2 van de Statuten betalen nieuwe leden eenmalig de door de algemene leden vergadering vastgesteld entreegeld.

Lid 4. Leden die hun pas kwijt zijn en een nieuwe pas aanvragen moeten de kosten welke de KNLTB in rekening brengt betalen.

Lid 5. Studentenregeling. Een 17 jarige wordt aangemerkt als senior als hij/zij op 1 januari 17 jaar is. Een student komt in aanmerking voor de studentenregeling (aangepaste contributie) op vertoon van een studentenkaart of bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling en vanaf 18 jaar het overleggen van een OV-kaart.

Lid 6. De vereniging kent een winterlidmaatschap voor niet leden van TV De Punt. Dit winterlidmaatschap geldt van 1 oktober t/m 31 maart en geldt alleen voor KNLTB-leden. De contributie wordt dan ook berekend voor een halfjaar. Tussentijds aan- of afmelden is mogelijk, maar de halfjaar-contributie moet betaald worden. Aan- en afmelding conform bovengenoemde artikelen

AFMELDEN / OPZEGGING

Artikel 21.

Lid 1. Leden dienen zich schriftelijk af te melden rechtstreeks bij het huisadres van de ledenadministratie in plaats van via het postbusnummer. Het adres van de ledenadministratie staat op de website.

Lid 2. Afmelden per mail is ook geldig. Een afmelding is pas geldig wanneer men van de ledenadministratie een bevestiging per post of per email van de afmelding heeft ontvangen.

LEDENSTOP

Artikel 22.

Indien de vereniging gedwongen is een ledenstop in te voeren, zal deze ledenstop niet van toepassing zijn voor het accepteren van jeugdleden.

OPSCHORTINGREGELING

Artikel 23.

Lid 1. De leden kunnen tijdens het verenigingsjaar voor een opschorting in aanmerking komen indien zij onder medische behandeling staan voor tenminste de duur van 6 maanden of ingeval van zwangerschap. Aanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij de ledenadministratie. Restitutie of kwijtschelding van de contributie zal geschieden na de opschortingstermijn onder aftrek van € 13,- administratiekosten per jaar. Tevens dient het pasje ingeleverd te worden. Van de ledenadministratie wordt een bevestiging van de opschorting ontvangen. Bij herstel dient het lid zich te melden bij de ledenadministratie.

Lid 2. Opschorting kan gedurende 2 achtereenvolgende verenigingsjaren. Indien geen herstel optreedt dient het lid het lidmaatschap voor 1 december van het verenigingsjaar te beëindigen.

INTRODUCÉREGELING

Artikel 24.

Een introducé kan tijdens een verenigingsjaar vijf maal door een lid geïntroduceerd worden. Na inschrijving van de persoonlijke gegevens van de introducé in het daarvoor bestemde boek ontvangt de introducé tegen betaling van € 5,- een introducépas. Deze pas is de gehele dag geldig. Voor de introducé gelden dezelfde rechten en plichten als van de leden. De introducépas is te verkrijgen in het clubgebouw “De Punt” of bij het secretariaat.

PROEFPAS

Artikel 25.

Lid 1. Personen woonachtig in Zeewolde kunnen 1 maal per 3 jaar gebruik maken van een proefpas. Een proefpas wordt afgegeven door het bestuur tegen een betaling van € 15,-. Een proefpas kent een geldigheid van maximaal 2 maanden, ingaande op de dag van afgifte. Proefleden zijn leden als genoemd in artikel 4 lid 1onder a en f van de Statuten, met uitzondering van het deelnemen aan de KNLTB vastgestelde activiteiten. Proefpassen worden tijdens de zomermaanden (1 mei tot 15 augustus) niet uitgegeven aan personen jonger dan 18 jaar.

Abonnement

Iets over dit onderwerp opnemen.

KANTINEDIENST

Artikel 26.

Lid 1. Een kantinedienst bestaat uit ongeveer 4 uren.

Lid 2. Ieder seniorlid dient (vanaf het jaar waarin de leeftijd van 19 jaar wordt bereikt) per verenigingsjaar minimaal 2 kantinediensten te draaien. Deze verplichting kan vervallen indien het senior lid een structurele en substantiële vrijwilligers bijdrage levert aan de club. De kantinewaarborgsom bedraagt € 45,-. Deze waarborgsom wordt in januari geïncasseerd en in december van hetzelfde jaar terugbetaald of eerder, 1x per kwartaal, wanneer is gebleken dat daadwerkelijk twee kantinediensten zijn gedraaid.

Lid 3. Ieder lid kan zijn 2 verplichte kantinediensten in de maand december voor het volgende jaar zelf inplannen. Daarna worden de kantinediensten door de kantinecommissie ingepland. Schikt deze dienst niet of wilt u geen kantinedienst draaien, dan kunt u hiervoor de kantinepool aanspreken. Deze pool met namen en telefoonnummers van leden staan op de website. U maakt zelf de afspraken en u betaalt dit lid per kantinedienst € 22,50. Dit lid draait dan in principe onder uw naam de kantinedienst.

Lid 4. Ieder seniorlid, dat competitie speelt voor de vereniging, dient een extra kantinedienst met het team te draaien tijdens de competitiedagen. Deze verplichting kan niet worden afgekocht en vervalt niet indien het seniorlid werkzaamheden voor een commissie verricht.

Lid 5. Leden die buiten een straal van 40 kilometer rond de locatie van het tennispark wonen zijn ontheven van de plicht kantinediensten te draaien en/of af te kopen.

Lid 6. Seniorleden van 70 jaar en ouder worden vrijgesteld van kantinediensten.

Lid 7.Door de kantinecommissie wordt jaarlijks een kantinereglement zichtbaar opgehangen in de kantine. Het kantinereglement is in alle gevallen van toepassing.

ALGEMEEN

Artikel 27.

Op het tennispark zijn honden toegestaan, mits aangelijnd. De honden zijn niet toegestaan in de kantine en mogen verder geen overlast bezorgen.

Artikel 28.

Het is verplicht fietsen in de fietsenstalling te plaatsen.

Artikel 29.

De vereniging draagt geen enkele verantwoording voor de eigendommen van welke aard ook, van de leden en/of derden, in of buiten de accommodatie en op de banen aanwezig.

Artikel 30.

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 31.

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement.

Artikel 32.

Over alles wat niet door de wet, Statuten, Huishoudelijk reglement of door omstandigheden van bijzondere aard is geregeld, beslist het bestuur.

Artikel 33.

Het baanreglement maakt onverbrekelijk deel uit van het huishoudelijk reglement. Het Huishoudelijk Reglement is laatstelijk vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2014 en conform vastgesteld door het bestuur, namens deze,

M.A.J.C. Bollen

Voorzitter